Reglement van de FIFF 2015 wedstrijd, georganiseerd door Ricoh Belgium

"Win 5 x 2 tickets voor de Festival International du Film Francophone de Namur"

Lees het reglement van de wedstrijd "FIFF 2015" hieronder.

Reglement van de FIFF 2015 wedstrijd

Artikel 1 – Organiserende vennootschap:

De naamloze vennootschap Ricoh Belgium, gevestigd te Medialaan 28A, 1800 Vilvoorde (hierna ‘Ricoh’ genoemd), organiseert een wedstrijd in het kader van de “30ème Festival International du Film Francophone de Namur 2015”.

De wedstrijd zal beschikbaar zijn op de Facebookpagina die toegankelijk is via de volgende link: www.facebook.com/RicohBelgium vanaf 17/09/2015 tot en met 27/09/2015.

Deelnemen is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in.

De meegedeelde gegevens worden verstrekt aan de organiserende vennootschap, Ricoh Belgium. Aan de hand van de door de deelnemers verstrekte inlichtingen kan er een loting worden gehouden en kunnen de loten aan de winnaars worden bezorgd. Voorts zullen de gegevens enkel worden gebruikt in het kader van de toestemming die de deelnemers hebben gegeven door het desbetreffende vakje op het inschrijvingsformulier aan te kruisen.

Deze wedstrijd wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook. Facebook kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld bij problemen.

Deelnemers erkennen op de hoogte te zijn van het vertrouwelijkheidsbeleid van de Facebook-site dat direct kan worden geraadpleegd op de website van Facebook.

Artikel 2 – Voorwaarden voor deelname:

Deze wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die meerderjarig is en in België woont. Deze persoon dient te beschikken over een internetverbinding, een geldig Facebook-account waaraan een geldig e-mailadres is gekoppeld en wanneer hij of zij de voorwaarden voor de deelname heeft aanvaard conform de wet betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens.

Per natuurlijke persoon wordt slechts één deelname aanvaard.

Deelnemen aan de wedstrijd impliceert dat men dit reglement in zijn geheel accepteert, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen ervan. Het niet naleven van het genoemde reglement leidt tot de automatische annulering van de deelname en van de eventuele toekenning van beloningen.

De prijzen kunnen in geen enkel geval worden vervangen of ingeruild worden voor geld.

Artikel 3 – Data van de wedstrijd:

Start van de wedstrijd: 17/09/2015 – Einde van de wedstrijd: 28/09/2015 om 00 uur.

De resultaten worden gecommuniceerd op de Facebookpagina www.facebook.com/RicohBelgium zodra de wedstrijd afloopt.

Artikel 4 – Nadere bepalingen van de deelname aan de wedstrijd:

Om deel te nemen begeeft iedere deelnemer zich naar de Facebookpagina www.facebook.com/RicohBelgium en volgt de instructies:

- Klikken op ‘Deelnemen’

- Het inschrijvingsformulier invullen en de gegevens doorsturen

- Antwoorden op een vraag over de producten en diensten van Ricoh Belgium

Hoe dan ook moeten de deelnemers, om een geldige deelname aan deze wedstrijd te bekomen, zich strikt houden aan de inschrijvingsvoorwaarden zoals in dit geval omschreven door het organiserende bedrijf en van haar partners, evenals aan alle andere instructies die hun zouden worden meegedeeld via welke andere weg dan ook.

Ricoh Belgium behoudt zich het recht om deze wedstrijd te annuleren, te beëindigen of te wijzigen als die niet verloopt zoals overeengekomen. Dit is: elk virus, iedere bug, elke inbreuk, elke niet toegelaten interventie, alle vormen van fraude, acties van een concurrent, ieder technisch probleem of elke andere oorzaak buiten de macht van Ricoh Belgium die invloed kan hebben op de administratie, de veiligheid, de onpartijdigheid, de integriteit of het gedrag van Ricoh Belgium en deze op nadelige wijze beïnvloedt.

Iedere onjuiste of foutieve deelname aan de wedstrijd wordt afgewezen zonder dat Ricoh Belgium aansprakelijk kan worden gesteld. Elke leugenachtige verklaring van een deelnemer zal resulteren in diens uitsluiting van de wedstrijd zonder aansprakelijkheid van Ricoh Belgium. Zo behouden de organisatoren zich zonder voorbehoud het recht voor a posteriori iedere deelname die de bepalingen van dit reglement niet zou nakomen te beperken en/of ongeldig te verklaren, of zelfs uit te sluiten van of te verwijderen uit de wedstrijd.

Artikel 5 - Geschenk:

Er zal een loting worden gehouden zodra het evenement afloopt en wel onder de deelnemers die het inschrijvingsformulier volledig hebben ingevuld en de vraag correct hebben beantwoord. De winnaar krijgt één prijs. De prijs wordt aangeboden door Ricoh Belgium en vormt in die zin een geschenk. Het geschenk zal twee keer een uitnodiging naar het “30ème Festival International du Film Francophone de Namur” zijn. De aangeboden prijs kan geen aanleiding zijn tot welke betwisting ook over de aard ervan noch tot het ter beschikking stellen van een compensatie van welke aard ook.

Ricoh Belgium behoudt zich het recht om het geschenk zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Als dat het geval zou zijn, zal de waarde van de prijs even groot zijn als of groter dan die van het vervangen product. Een tegenwaarde van het geschenk in cheque of in baar geld kan niet worden aangeboden.

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn winst per e-mail en door een publicatie op de Facebookpagina www.facebook.com/RicohBelgium. De winnaar krijgt 3 dagen de tijd, te rekenen vanaf de datum van versturing van de e-mail, om te bevestigen dat hij zijn prijs aanvaardt door te antwoorden op de mail en/of op het telefoongesprek.

Van alle winnaars die binnen die periode niet antwoorden, wordt aangenomen dat zij hun prijs hebben geweigerd. Na de genoemde periode komt iedere niet-geclaimde prijs definitief te vervallen.

Aangezien het gaat om een wedstrijd en minderjarigen daarvan uitgesloten zijn, zal de winnaar van de wedstrijd om een kopie van zijn identiteitskaart worden verzocht om zijn meerderjarigheid te bewijzen.

Ricoh Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-aflevering van de e-mail die de winst meedeelt als gevolg van een fout in het e-mailadres dat de deelnemers op hun deelnemingsformulier aan de wedstrijd hebben opgegeven, in geval van het in gebreke blijven van de provider, in geval van defect van het internet of in elk ander geval.

Voor alle correspondentie kiezen de deelnemers domicilie op het e-mailadres dat is opgegeven op het inschrijvingsformulier van deze wedstrijd. Ricoh Belgium behoudt zich het recht om iedere deelnemer te vragen om de informatie, die tijdens de registratie van het spel werden meegedeeld, te verifiëren en/of te bewijzen. 

Contacteer ons
Sophie Lambert Senior Communication Consultant, Blue Chilli
Sophie Lambert Senior Communication Consultant, Blue Chilli
Over Blue Chilli

Blue Chilli
Rue d'Alost - 7-11 - Aalststraat
1000 Bruxelles/Brussel